Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ZASADY KORZYSTANIA Z giełdy transportowej z dnia 19.10.2018r. , zwany dalej Regulaminem

§ 1 DEFINICJE

 1. Usługodawca - F.T.U. EURO-TRANS Małgorzata Handzel
  ul. Wyspiańskiego 70 A
  32-050 Skawina
  NIP: 9442112309
  REGON: 122433121

 2. Platforma –LetsGo Fast , serwis internetowy Usługodawcy znajdujący się pod adresem internetowym https://letsgofast.eu/

 3. Regulamin – Regulamin świadczenia usług i zasady korzystania z giełdy LetsGo Fast z dnia 19.10.2018r,

 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług w zakresie transportu lub spedycji, która zawarła z Usługodawcą Umowę,

 5. Ładunek – wprowadzone do Platformy przez Użytkownika zaproszenie do składania ofert na wykonanie przewozu w drodze licytacji w dół;

 6. Wystawca ładunku – Użytkownik poszukujący podmiotu, który wykona na jego rzecz przewóz lub spedytor, uprawniony do wprowadzania do systemu Ładunków;

 7. Przewoźnik – Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu towarów i/lub spedycyjną, posiadający odpowiednie licencje lub zezwolenia na wykonywanie ww. działalności, uprawniony do składania w ramach platformy ofert w odpowiedzi na Ładunki;

 8. Oferta – składana przez Użytkownika oferta wykonania przewozu o określonych parametrach złożona w ramach licytacji w dół;

 9. Umowa – umowa o świadczenie usług w ramach Platformy zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usługi, a Użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia opłat

 10. Użytkownik wtórny – osoba fizyczna wykonującą pracę w ramach stosunku pracy, a także na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia na rzecz i na rachunek Użytkownika lub umowy o współpracy, posiadająca subkonto przypisane do konta Użytkownika; Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania dokonane przez Użytkownika wtórnego posiadającego konto przypisane do konta Użytkownika

 11. Konto – konto w Platformie przypisane do danego Użytkownika, zawierające zbiór danych i uprawnień przypisanych do danego Użytkownika.

 12. Subkonto – utworzony przy Koncie zbiór danych i uprawnień dla konkretnej osoby fizycznej będącej Użytkownikiem wtórnym.

 13. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W odniesieniu do wszelkich dostaw i świadczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem obowiązują wyłącznie warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2018r.

 3. Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu w momencie tworzenia konta zgodnie z § 5B ust. 1 niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym.

 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronie internetowej https://letsgofast.eu/. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionego tekstu na wskazanej stronie internetowej.

 5. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i o treści zmian odrębnym komunikatem widocznym w momencie podjęcia próby logowania się do konta. Zalogowanie się do konta oznacza akceptację zmian Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian przez Użytkownika umowa ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym Użytkownik odmówił akceptacji zmian Regulaminu.

§ 3 PRZEDMIOT UMOWY

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi polegające na platformie wymiany informacji o ładunkach i pojazdach.

 2. Do korzystania z Platformy konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, a w szczególności wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie stron WWW. Wybór urządzeń i łączy komunikacyjnych wymaganych do korzystania z Platformy lub mobilnej platformy dokonywany jest wyłącznie przez Użytkownika i na jego odpowiedzialność.

 3. Usługodawca uprawniony jest do dokonywania zmian w Platformie w celu jego dalszego rozwoju i ulepszenia, o ile nie zostaną przez to ograniczone istotne parametry techniczne pozwalające na korzystanie z Platformy.

§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji konta Użytkownika zgodnie z § 5B ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 2. Umowa zawarta zostaje na okres 1 roku i jest przedłużana automatycznie, jeżeli nie zostanie wypowiedziana przez Usługodawcę lub Użytkownika w sposób określony w § 4 ust. 3 na okres kolejnego roku.

 3. Zarówno Usługodawcy, jak i Użytkownikowi służy prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno zostać sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności – powyższą formę uważa się za zachowaną w przypadku przesłania wypowiedzenia przez Użytkownika w formie wiadomości e-mail na adres Usługodawcy info@letsgofast.eu oraz w przypadku przesłania wypowiedzenia przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy powinno zostać poprzedzone upomnieniem skierowanym do Użytkownika i wezwaniem do natychmiastowego zaniechania naruszeń oraz natychmiastowym usunięciu skutków naruszeń, najpóźniej w terminie 7 dni. Zarówno upomnienie, jak i wypowiedzenie powinno zostać sporządzone na piśmie – powyższą formę uważa się za zachowaną w przypadku przesłania upomnienia oraz wypowiedzenia przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie powinno zostać sporządzone na piśmie, powyższą formę uważa się za zachowaną w przypadku przesłania upomnienia oraz wypowiedzenia przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym.

§ 5 ZASADY KORZYSTANIA Z GIEŁDY TRANSPORTOWEJ

§ 5A OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z GIEŁDY TRANSPORTOWEJ

 1. Zabronione jest wykorzystywanie Platformy w celu innym niż wskazany w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu, a w szczególności zabronione jest wprowadzanie ofert fikcyjnych, ofert reklamowych, zamieszczanie zapytań niemających związku z celem działania Platformy, tworzenie bazy danych niezgodnie z przeznaczeniem Platformy oraz dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 2. Zabronione jest wykorzystywanie Platformy w sposób utrudniający korzystanie z niej lub wyrządzający szkodę innym Użytkownikom, wyrządzający szkodę osobom trzecim, a także sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu albo naruszające interes lub dobra Usługodawcy lub innych Użytkowników.

 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązków w zakresie korzystania z Platformy wynikających z niniejszego regulaminu Usługodawca ma prawo obciążyć Użytkownika karą umowną w wysokości pięciokrotności opłaty za jeden miesiąc korzystania z Platformy. Obciążenie Użytkownika karą umowną powinno zostać poprzedzone upomnieniem skierowanym do Użytkownika i wezwaniem do natychmiastowego zaniechania naruszeń.

§ 5B KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. W celu utworzenia konta umożliwiającego korzystanie z Platformy Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny. Usługodawca ma prawo zweryfikowania prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w szczególności fakt posiadania przez niego zadeklarowanych licencji, ilości pojazdów, znajomości języków obcych i ma prawo żądać od Użytkownika informacji lub dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych przez Użytkownika danych oraz licencji lub zezwoleń na prowadzenie działalności spedycyjnej lub transportowej. W terminie 7 dni od dnia wypełnienia formularza rejestracyjnego przez Użytkownika Usługodawca dokonuje potwierdzenia rejestracji konta. Po potwierdzeniu rejestracji konta przez Usługodawcę możliwe jest zalogowanie się przez Użytkownika do Platformy przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.

 2. W przypadku nieudzielenia przez Użytkownika informacji lub nieprzedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym Usługodawca odmawia potwierdzenia rejestracji konta. Usługodawca zastrzega sobie również możliwość odmowy potwierdzenia rejestracji konta bez podania przyczyny. O odmowie rejestracji konta Usługodawca powiadamia Użytkownika przesyłając wiadomość e-mail na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 3. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Przy koncie Użytkownika mogą zostać utworzone subkonta dla Użytkowników wtórnych. Usługodawca ma prawo zweryfikowania prawdziwości danych umożliwiających utworzenie subkonta dla Użytkownika wtórnego. W przypadku nieprzedstawienia przez Użytkownika informacji lub dokumentów potwierdzających prawdziwość danych umożliwiających utworzenie konta dla Użytkownika wtórnego Usługodawca odmawia potwierdzenia rejestracji tego konta.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania danych podanych w formularzu rejestracyjnym, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmian. Aktualizacja danych dokonywana jest poprzez poinformowanie Usługodawcy o zmianach. Zmiany wprowadzana są przez Usługodawcę, który ma prawo zweryfikowania prawdziwości danych podanych przez Użytkownika i ma prawo żądać od Użytkownika informacji lub dokumentów potwierdzających prawdziwość tych danych. W przypadku nieudzielenia przez Użytkownika informacji lub nieprzedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych podanych przez Użytkownika Usługodawca odmawia wprowadzenia zmian. Usługodawca ma prawo poinformować wszystkich pozostałych Użytkowników Platformy o zwłoce Użytkownika w płatnościach na rzecz Platformy przekraczających 45 dni, a Użytkownik wyraża na to zgodę. Usługodawca będzie przekazywał tą informację poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Użytkowników podany w formularzu rejestracyjnym.

 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Użytkownika w przypadku uzyskania uzasadnionej informacji o zwłoce Użytkownika w płatnościach za zlecenia wykonane za pośrednictwem Platformy lub w przypadku zwłoki Użytkownika w płatnościach na rzecz Usługodawcy. Zablokowanie konta powinno zostać poprzedzone wiadomością skierowaną do Użytkownika przez Usługodawcę, przesłaną na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym, w której Usługodawca poinformuje Użytkownika o kwocie zaległych płatności oraz o podmiocie, względem którego Użytkownik zalega z płatnościami. Zablokowanie konta nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia wysłania do Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Zablokowanie konta nie nastąpi, jeżeli Użytkownik uiści w tym czasie zaległe płatności i poinformuje o tym Usługodawcę lub przekaże Usługodawcy informacje uprawdopodabniające sporny charakter wierzytelności.

 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Użytkownika również w sytuacji, gdy zachowanie Użytkownika – jego działanie lub zaniechanie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu albo narusza interes lub dobra Usługodawcy lub innych Użytkowników.

 7. Zablokowanie konta nie uniemożliwia Użytkownikowi przeprowadzenia procesu logowania do Platformy, Użytkownik ma jednak jedynie możliwość przeglądania wszystkich dostępnych zleceń. Skutkiem zablokowania konta jest utrata dostępu Użytkownika do wszystkich usług, prócz możliwości wskazanej w zdaniu 1 niniejszego ustępu.

 8. Usługodawca usuwa konto Użytkownika:

 • po upływie 60 dni od daty zablokowania konta z przyczyn określonych w § 5B ust. 6 i 7 niniejszego Regulaminu, jeżeli Użytkownik nie podejmie działań w celu ponownej aktywacji konta, a w szczególności nie uiści zaległych płatności lub nie usunie naruszeń będących przyczyną zablokowania konta

 • z momentem upływu terminu wypowiedzenia umowy, o którym mowa w § 4 pkt 3 oraz z momentem wypowiedzenia umowy, o którym mowa w § 4 pkt 4 i 5.

§ 5C ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Uprawnienie do korzystania z Platformy przyznane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem nie może być przez Użytkownika przenoszone na osoby trzecie lub inne oddziały firmy Użytkownika.

 2. W ramach korzystania z Platformy Użytkownik ma prawo wprowadzenia oraz wyszukiwania danych właściwych dla prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej.

 3. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dostęp do Platformy, za pomocą którego Wystawca ładunku może wprowadzać Ładunku, a Przewoźnik może zarówno wprowadzać Ładunki, jak i składać Oferty wykonania przewozu dla konkretnych Ładunków.

 4. Zawarcie umowy odbywa się na zasadzie licytacji w dół. W odpowiedzi na wprowadzony Ładunek Przewoźnicy mogą wprowadzać swoje Oferty. Zaakceptowanie oferty poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola równoznaczne jest z zawarciem umowy pomiędzy Wystawcą ładunku a Przewoźnikiem. W ciągu 30 minut od zawarcia umowy zarówno Wystawca ładunku jak i Przewoźnik mogą odstąpić od umowy bez podania przyczyny, poprzez przesłanie drugiej stronie drogą mailową, na podany w ofercie adres mailowy informacji o odstąpieniu od umowy. Zarówno Wystawca ładunku jak i Przewoźnik nie będą z tego tytułu zgłaszać żadnych roszczeń.

 5. Użytkownik zobowiązuje się podać kompletne i poprawne dane dotyczące oferowanej lub świadczonej usługi. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zleceń oraz ofert wprowadzonych przez Użytkowników, w szczególności pod kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego oraz pod kątem ich zgodności z celem działania Platformy określonym w § 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

 6. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania lub usunięcia zlecenia lub oferty, gdy zlecenie lub oferta zamieszczone przez Użytkownika narusza powszechnie obowiązujące prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego albo jest niezgodne z celem działania Platformy określonym w § 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu lub gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności Użytkownika.

§ 5D PŁATNOŚCI

 1. Do dnia 31.12.2018r. korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Opłata za korzystanie z Platformy będzie wymagana od dnia 01.03.2019 r. Opłata za korzystanie z platformy uiszczana jest przez użytkownika comiesięcznie i będzie ustalona w zmianie niniejszego Regulaminu.

 2. Faktura zostaje przez Usługodawcę wystawiona i przesłana drogą elektroniczną na adres mailowy Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym do 10 dnia każdego miesiąca.

 3. Usługodawca wystawi Ładunek w imieniu Wystawcy Ładunku po dokonaniu zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. +48668738299. Usługodawca pobiera za powyższą czynność prowizję w wysokości 20 zł netto.

 4. Usługodawca pobiera prowizję w wysokości 10% wartości oferty Przewoźnika lub Użytkownika Wtórnego , który będzie wykonywać usługę transportową, ponieważ jego oferta wygrała licytację w dół, ze względu na fakt, iż w danym czasie została uznana za najniższą cenowo w ramach licytacji w dół.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Niniejszy paragraf określa tryb i warunki postępowania reklamacyjnego.

 2. Reklamacja może być złożona według wyboru Użytkownika pisemnie na adres Usługodawcy F.T.U. EURO-TRANS Małgorzata Handzel
  ul. Korabnicka 1
  32-050 Skawina albo drogą mailową na adres info@letsgofast.eu Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika składającego reklamację, jego adres zamieszkania lub siedziby

 • przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających reklamację oraz dokładnego okresu czasu, którego dotyczy reklamacja

 • jeżeli reklamacja wnoszona jest w formie pisemnej – również podpis Użytkownika

 1. Odpowiedź na reklamację oraz wszystkie pisma w toku postępowania reklamacyjnego są przez Usługodawcę przesyłane pisemnie na adres zamieszkania/siedziby Użytkownika lub drogą mailową na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Jeżeli reklamacja została wniesiona przez Użytkownika drogą mailową odpowiedź na reklamację oraz wszystkie pisma w toku postępowania reklamacyjnego przesyłane są przez Usługodawcę na adres poczty mailowej, z którego została wysłana reklamacja.

 2. W przypadku, gdy reklamacja zawiera braki Usługodawca w terminie 7 dni od wpływu reklamacji informuje Użytkownika o brakach, wskazując rodzaj i zakres braków podlegających uzupełnieniu oraz zakreśla Użytkownikowi termin do uzupełnienia reklamacji, nie krótszy niż 7 dni od dnia wysłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail zawiadamiającej o brakach lub odbioru przez Użytkownika pisma zawiadamiającego o brakach. Nieuzupełnienie reklamacji w zakreślonym terminie skutkuje pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania, o czym Usługodawca poucza Użytkownika przy zawiadomieniu go o brakach.

 3. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania również w sytuacji, gdy:

 • informacje potrzebne do odpowiedzi na reklamację znajdują się w niniejszym Regulaminie

 • informacje potrzebne do odpowiedzi na reklamację zostały Użytkownikowi przekazane w ramach odpowiedzi na uprzednią reklamację

 • reklamacja nie zawiera informacji pozwalających na identyfikację podmiotu wnoszącego reklamację

 • reklamacja nie zawiera danych pozwalających na ustalenie adresu (adresu pocztowego lub adresu e-mail), na który może zostać wysłana odpowiedź na reklamację

 • pochodzi od osoby trzeciej, która nie wykazała upoważnienia do złożenia reklamacji

 • zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne

 1. O pozostawieniu reklamacji bez rozpoznania Usługodawca informuje wnoszącego reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę reklamacji, za wyjątkiem przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na ustalenie adresu (adresu pocztowego lub adresu e-mail), na który może zostać wysłana odpowiedź na reklamację.

 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę wynosi 21 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja zawiera braki, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie do dnia uzupełnienie braków przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 21 dni, w sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz. O konieczności przedłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika przed upływem terminu na rozpatrzenie reklamacji.

 3. Użytkownikowi, który nie zgadza się z treścią reklamacji przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Do postępowania w sprawie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stosuje się odpowiednia przepisy § 6 niniejszego Regulaminu.

 4. Po ponownym rozpoznaniu sprawy zgodnie z § 6 ust 9 niniejszego Regulaminu tryb postępowania reklamacyjnego zostaje wyczerpany i Użytkownikowi nie przysługują żadne środki odwoławcze, za wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik przedstawi nowe okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozpoznanie sprawy, a nie były Użytkownikowi znane w toku toczącego się postępowania reklamacyjnego. W takiej sytuacji § 6 ust 9 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio, z tym, że termin 30 dni biegnie od daty powzięcia przez Użytkownika wiedzy o nowych okolicznościach.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY I JEJ WYŁĄCZENIA

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.). W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • prawdziwość, rzetelność lub błędy w danych podanych przez Użytkownika, w tym również co do informacji dotyczących zwłoki Użytkownika w płatnościach za zlecenia wykonane za pośrednictwem Platformy,

 • prawdziwość, rzetelność lub błędy w zleceniach lub ofertach zamieszczonych przez Użytkownika,

 • treści publikowane i przekazywane przez Użytkowników przy użyciu Platformy,

 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych przez Użytkownika z innym Użytkownikiem za pośrednictwem Platformy, a w szczególności za wypłacalność Użytkowników i terminowe regulowanie przez Użytkowników zobowiązań finansowych wynikających z umów zawartych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Platformy

 • utracone zyski, dochody lub przychody, a także inne bezpośrednie lub pośrednie starty poniesione przez Użytkownika

 • działania lub zaniechania Użytkowników lub osób trzecich naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu

 • odmowę potwierdzenia rejestracji konta Użytkownika

 • usunięcie lub zablokowanie konta Użytkownika

 • usunięcie lub zablokowanie dostępu Użytkownika do całości lub części usług

 • usunięcie z Platformy zleceń lub ofert Użytkownika

 • skutki uzyskania przez osoby nieupoważnione dostępu do konta Użytkownika, niezależnie od tego, w jakich okolicznościach osoba nieupoważniona uzyskała dostęp do konta Użytkownika, a w szczególności również w sytuacji, gdy do uzyskania dostępu doszło na skutek przełamania hasła przez osobę trzecią

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie oprogramowania Platformy, które wynikają z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, a w szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • czasowe wyłączenie lub utrudnienie Użytkownikowi dostępu do usług

 • utratę przez Użytkownika wszystkich danych, które znajdują się na serwerach Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku możliwości korzystania z Platformy gdy serwer jest niedostępny z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn, na które Usługodawca nie ma wpływu. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności, gdy w wyniku przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjne na serwerze dojdzie do zakłóceń technicznych uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Platformy.

 2. Usługodawca nie udziela ani w sposób wyraźny, ani w sposób dorozumiany żadnego zapewnienia lub gwarancji, że Platforma będzie działała w sposób ciągły, nieprzerwany i bezbłędny. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań, aby:

 • ograniczyć planowane prace konserwacyjne i aktualizacje do okresu poza godzinami pracy, przy czym za godziny pracy uznaje się czas pomiędzy 7:30 i 18:00 (UTC+1) w dni robocze od poniedziałku do piątku

 • czas usunięcia ewentualnych awarii Platformy był możliwie szybki

 1. Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy umyślnej.

§ 8 PRAWA WŁAŚNOŚCI INTELEKTUALNEJ, FAKTURY ELEKTRONICZNE, DANE OSOBOWE

 1. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy do Platformy, a w szczególności:

 • kopiowanie lub modyfikowanie całości lub części systemu Platformy

 • kopiowanie całości lub części systemu Platformy, a w szczególności kopiowanie jakiejkolwiek bazy danych Użytkowników i wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób

 • kopiowanie, modyfikowanie, uszkadzanie lub usuwanie jakichkolwiek danych dotyczących Platformy niezależnie od tego, czy powoduje ono zakłócenie w funkcjonowaniu Platformy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo na wykorzystywanie nazw handlowych i znaków towarowych Użytkownika w celach promocyjnych i marketingowych Użytkownika, a Użytkownik wyraża na to zgodę

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo, a Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie przez Usługodawcę i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Usługodawca - F.T.U. EURO-TRANS Małgorzata Handzel
  Wyspiańskiego 70 A
  32-050 Skawina
  NIP: 9442112309
  Dane są gromadzone i przetwarzane jedynie w celu realizacji umowy zawartej przez Usługodawcę z Użytkownikiem oraz w celu umożliwienia Użytkownikom kontaktowania się oraz zawierania między sobą umów lub przeprowadzania transakcji. Dane są podawane dobrowolnie, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazałoby się w całości lub w części nieskuteczne lub nieważne, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu oraz ważności i skuteczności umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. W miejsce nieskutecznego lub nieważne postanowienia Usługodawca oraz Użytkownik uzgodnią skuteczne postanowienie, które będzie najbardziej odpowiadało celowi nieskutecznego lub nieważnego postanowienia. Do czasu uzgodnienia przedmiotowego postanowienia umowę interpretuje się w taki sposób, aby w możliwie najpełniejszym zakresie zachować sens postanowienia nieskutecznego lub nieważnego tak, by interpretacja nie była nieskuteczna lub nieważna.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje prawo polskie.

 3. Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nimi poddane będą jurysdykcji sądu polskiego i będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

 

Idź do góry